Project Progress

Garden Hotpot breaks ground

Project Time: 2018.12-2019.03

Project Location: Chengdu, Sichuan

MRDA Team: Lu Yun, Xu Jiandan, He Yixiu, Chen Xue


Garden Hotpot,designed by MUDA-Architects, broke the ground in Chengdu Sichuan.