Ⅰ Phase Completed

Garden Hotpot Restaurant

Project time: 2018.12

Project location: Chengdu, Sichuan  

Design team: Lu Yun,Xu Jiandan,Sun Qiming,He Yixiu,Chen Xue,Liu Xiaoqiao,Rong Dian,Zhou Shangyun