Under Construction

Garden Hotpot

Project time:2018.12

Project location:Sichuan, Chengdu  

Design team:Lu Yun,Xu Jiandan,He Yixiu,Chen Xue