Under Construction

Garden Hotpot

Project time: 2018.12

Project location: Chengdu, Sichuan  

Design team: Lu Yun,Xu Jiandan,He Yixiu,Chen Xue