Design Completed

Huaizhou Urban Observation Deck

Project time:2018.9

Project location:Sichuan, Huaizhou  

Design team:Lu Yun,Zhao Guojun,Ni Dandan,Lin Jiayi,Chen Xue,Yu Qian