win the competition

Xinglong Lake Bookstore

Project time:2018.07-08

Project location: Chengdu Sichuan 

Design team: Lu Yun, Zhao Guojun, Ni Dandan, Li Yue, Lin Jiayi, Liu Xiaoqiao, Li Rang,Liu Hanning