Design Finished

Family House Design Project Finished

Project time:2018.06-07

Project location:Sichuan

Design team:Lu Yun,Zhao Guojun,Gao Simeng,Zhang Ying, Ni Dandan,Zhang Bowen,Li Aidong,Dong Shuguang