Design Finished

Family House

Project time:2018.06-07

Project location:Sichuan

Design team:Lu Yun,Zhao Guojun,Gao Simeng,Zhang Ying , Zhang Bowen,Li Aidong,Dong Shuguang