Design Finished

Yajian Teahouse

Project time:2018.05-2018.06

Project location:Chengdu

Design team:Lu Yun,Dong ShuguangZhao Guojun,Guo Niyang , Ni Dandan