In Construction Drawing Process

Xi'an Hotel

Project time:2018.04 till now

Project location:Xi'an

Design team:Lu Yun,Zhang Ying,Ni Dandan,Zhao Guojun,Wang Ruiting,Liu Xiaoqiao