Team:

Liu Meijun, Zhang Ying, Li Aidong, Ni Dandan、 Liu Xiaoqiao, Zeng Ying, Sun Qiming, Xu Jiandan, He Yixiu, Liu Jingyi, Lu Heyu, Yuan Bochao, Gong Yang, Jean, Liu Rongling, Qing Pingyong, Yu Zongyou, Wang Bingtian