Team:

Liu Meijun, Li Aidong,Xu Jiandan, He Fan, Mei Yixuan, Lv Chenyu, Ni Dandan, Rong Dian,Liu Xiaoqiao, Zeng Ying, Liu Jingyi, Luo Jiawei

He Yixiu, Zhou Shangyun, Dang Zhen,Lu Heyu, Yuan Bochao, Gong Yang, Jean, Liu Rongling, Qing Pingyong, Yu Zongyou, Wang Bingtian