Team:

Liu Meijun、Zhang Ying、Li Aidong、Zhao Guojun、Ni Dandan、Liu Xiaoqiao、Zeng Ying、Sun Qiming、Yuan Bochao、Gong Yang、Jean、Liu Rongling、Qing Pingyong、Yu Zongyou、Wang Bingtian、Yang Andi、Liu Sicheng、Li Rang、Lin Jiayi