Team:

Liu Meijun, Li Aidong,Xu Jiandan, Ni Dandan, Liu Xiaoqiao, Zeng Ying, Han Xifeng, Mei Yixuan, He Yixiu, Rong Dian, Liu Jingyi,

Lu Heyu, Yuan Bochao, Gong Yang, Jean, Liu Rongling, Qing Pingyong, Yu Zongyou, Wang Bingtian