Team:

Liu Meijun, Li Aidong,Xu Jiandan, Ni Dandan, Liu Xiaoqiao, Zeng Ying, Mei Yixuan, Lv Chenyu, Rong Dian, Zhou Shangyun, Dang Zhen,

Liu Jingyi, He Yixiu, Lu Heyu, Yuan Bochao, Gong Yang, Jean, Liu Rongling, Qing Pingyong, Yu Zongyou, Wang Bingtian